دکتر مجازی - Real-time PCR

معرفی تکنیک MS-FLAG

MS-FLAG نوعی از real-time PCR است که از اندونوکلئاز PspGI به منظور تولید سیگنال فلورسنت استفاده کرده و به منظور تشخیص متیلاسیون DNA آداپته شده است.

معرفی تکنیک FLAG

FLAG یا fluorescent amplicon generation نوعی از تکنیک real-time PCR است که جهش‌های کمیاب را به صورت real-time آنالیز کرده و ژنوتیپ آن‌ها را تعیین می‌کند.

تکنیک Real-time PCR

Real-time PCR نوعی از آزمایش PCR استاندارد است که طی آن، میزان محصولات تولیدشده همزمان با انجام فرایند بررسی می‌شود.