دکتر مجازی - VirtualPedia

معرفی تکنیک AFLP-PCR

چگونه می‌توان ارگانیسم‌ها را بر اساس ژنومشان از یکدیگر افتراق داد؟ یکی از ابزارهای مورداستفاده دانشمندان AFLP-PCR (amplified fragment length polymorphism polymerase chain reaction) می‌باشد. AFLP نمایانگر زیرمجموعه‌ای از محصولات PCR است که از برش DNA ژنومی با آنزیم محدودکننده…

معرفی تکنیک Ligation-mediated PCR

تکنیک ligation-mediated PCR (LM-PCR) نوعی از PCR است که به منظور آنالیز ژنوم به کار رفته و علاوه بر مراحل عادی PCR، دارای مرحله‌ اجباری DNA لیگاز نیز می‌باشد. تکنیک ligation-mediated PCR برای نخستین بار در footprinting ژنومی و واکنش‌های…

تکنیک Photonic PCR

تکنیک PCR از پرکاربردترین و مفیدترین تکنیک‌های تشخیصی مورداستفاده در ژنتیک است که انجام آن حدود یک ساعت زمان می‌برد. در سال ۲۰۱۵، محققان دانشگاه برکلی کالیفرنیا نوعی از این تکنیک را ارائه کردند که تنها ۵ دقیقه به طول…

معرفی تکنیک MS-FLAG

MS-FLAG نوعی از real-time PCR است که از اندونوکلئاز PspGI به منظور تولید سیگنال فلورسنت استفاده کرده و به منظور تشخیص متیلاسیون DNA آداپته شده است.

معرفی تکنیک FLAG

FLAG یا fluorescent amplicon generation نوعی از تکنیک real-time PCR است که جهش‌های کمیاب را به صورت real-time آنالیز کرده و ژنوتیپ آن‌ها را تعیین می‌کند.

معرفی تکنیک COLD-PCR

تشخیص وجود مقادیر اندک جهش‌ها در جست‌وجوی بیوماکرها و هدف های درمانی ضروری است؛ اما چالش اصلی، کشف تکنیک‌هایی است که بتوانند این تشخیص را به صورت قابل اتکایی انجام دهند. تکنیک COLD-PCR یا co-amplification at lower denaturation temperature-PCR نوعی از PCR…

معرفی تکنیک PCR-SSCP

آنالیز SSCP) Single-strand conformation polymorphism analysis) آنالیز پلی‌مورفیسم کانفورماسیون تک‌رشته‌ای (Single-stranded conformation polymorphism) یا SSCP، که به صورت PCR-SSCP نیز انجام می‌گیرد، متد غربالگری پرکاربردی است که امکان شناسایی واریانت‌های ژنومی مختلف را در تعداد فراوانی از نمونه‌ها و انواع زیادی…

معرفی تکنیک Methylation-specific PCR

تکنیک PCR اختصاصی متیلاسیون (Methylation specific PCR= MSP)، متدی ساده، سریع و مقرون به صرفه به منظور آنالیز وضعیت متیلاسیون DNA است که تقریبا می‌تواند روی هر گروه از CpGهای داخل یک جزیره CpG که در پروموتر ژن‌ها واقع است،…