دکتر مجازی - VirtualPedia

عصری جدید در بیولوژی مولکولی با سیستم اصلاح ژنی CRISPR/Cas9

گسترش راهی مؤثر و قابل اعتماد برای ایجاد تغییرات دقیق و هدفدار روی ژنوم سلول‌های زنده، هدفی دور و دراز و باارزش در تحقیقات پزشکی و زیست‌شناسی محسوب می‌شود. اخیراً کشف آنزیم نوکلئازی به نام “پروتئین-۹ نوکلئاز مرتبط با CRISPR”…