انتشار این مقاله


راهنمایی جامع جهت تشخیص و تائید مشاغل سخت و زیان آور اصفهان – بهداشت حرفه ای

در این مقاله ما بر اساس تجربه ۳۰ سال ارزیابی واحدهای صنعتی در زمینه مهندسی بهداشت حرفه ای شما را در زمینه تشخیص و تائید مشاغل سخت و زیان آور محیط کار راهنمایی نمودیم.

خدمات بهندسی بهداشت حرفه ای- مشاغل سخت و زيان آور (سختی کار)

حوادث و سوانح ناشی از مشاغل و محیوهای کاری يکی از مشکلات اصلی هر جامعه ای است که نیروی کار را تهديد میکند. جبران خدمات کارکنان اين مشاغل نقش به سزايی در افزايش اثربخشی، کاارايی و روايت آنها داشته و سطح بهره وری منابع انسانی را افزايش میدهد.

 حوادث ناشی از کار

حوادث و سوانح ناشی از کار و در محیط های کاری نه تنها در ايران بلکه در تمام دنیا يکی از مشکلات اصلی است که نیروی کار در جهان را تهديد میکند. اين سوانح، میتواند ناشی از پرخطر بودن محیط های کاری و نیز حاصل مشاغل سخت و زيان آور (سختی کار) باشد که مستقیماً جان کارگران را تهديد میکند.

مانند کار در ارتفاع يا کار با دستگاههای پرخطر در کارگاه ها که می توانند باعث نقص عضو و يا حتی مرگ کارگران شود و يا به طور غیرمستقیم و به علت عوامل آلوده کننده محیطی که ناچار در برخی از محیط های شغلی وجود دارد با ايجاد بیماری های مزمن درنهايت منجر به فوت يا ازکارافتادگی کارگران شاغل در چنین محیط های آلوده ای گردد، به طور مثال آلودگی های موجود در هوای کارگران مشغول در معادن، که به تدريج باعث بیماری ها و نارسائی های مزمن در سلامت فیزيکی يا روحی افرادد شاغل و کارگران در چنین محیط های کاری، میگردند.

جبران خدمات اين کارکنان نقش به سازايی در افزايش اثربخشی، کارايی و رضايت آنها داشته و به بهبود بهره وری مديريت منابع انسانی کمک زيادی می نمايد.

مشاغل سخت و زیان آور محیط کار (سختی کار)  به چه مشاغلی گفته می شود؟

مشاغل سخت و زيان آور(سختی کار)  به مشاغلی اطلاق میشود که در آنها عوامل محیط کار غیراستاندارد بوده و در فرد شاغل به جهت تماس مستمر با اين عوامل ، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت طبیعی ايجاد میشود که نتیجه آن بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن نظیر فرسودگی، پیری زودرس ، کاهش توانايی های جسمی و فکری، نقص عضو يا فوت است.

اثرات مشاغل سخت و زیان آور محیط کار (سختی کار) بر روی پرسنل

اثرات و پیامدهای قابل جبران و مهم تر از آن غیرقابل جبران مشاغل ساخت و زياان آور عبارت است از:

کاهش شنوايی، ضعف بینايی، آسیب های جسمی و حرکتی، ايجاد مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی، فشارهای روانی و عصبی. اين ها زيرمجموعه ای از آسیب های شغلی است که ممکن است حتی با گذشت چند سال پس از بازنشستگی، در افراد بروز کند

مشاغل سخت و زیان آور محیط کار (سختی کار) در قانون

به استناد بند خ ماده ۹۳ قاانون اساتخدام کشوری فوق العاده سختی شرایط  محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرايط غیرمتعارف محیط  کار به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت  مجبور به انجام وظیفه هستند، قابل پرداخت است.

ماده ۱ تصويبنامه شماره ۵۴۹۱۰/ت ۶۳۰ مورخ ۹/۸/۱۳۶۶ هیات وزیران، فوق العاده سختی شرایط محیط کار به متصديان مشاغلی تعلق میگیرد که با وجود شرايط بهداشاتی و ايمنی مربوط شاغل در معرض ابتلاء به بیماری ها يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اينکه ماهیت وظايف آنان احتمال بروز بیماری يا عوارض نامطلوب به دنبال داشته باشد.

مشاغل سخت و زیان آور محیط کار اصفهان

مراحل تائید مشاغل سخت و زیان آور محیط کار(سختی کار)

جهت تایید مشاغل سخت و زیان آور محیط کار (سختی کار)  و بازنشستگی کارکنان آن واحد باید سه ارگان دولتی آن را تایید نماید.

در مرحله اول) وزارت بهداشت می باشد. وزارت بهداشت بر اساس روش ها و متدهای سازمان جهانی بهداشتی یکسری دستورالعمل هایی جهت سنجش و اندازه گیری آلاینده های محیط کار تدوین نموده است که بر اساس آن دستور العمل ها سخت و زیان آور بودن محیط کار سنجیده می شود.

مسئولیت سنجش و اندازه گیری آلاینده های محیط کار را بر عهده شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای با اعتبار بالا قرار داده است.

شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای، مجوز اندازه گیری آلاینده های محیط کار واحد های صنعتی را از معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور اخذ نموده اند.

شرکت مهندسی ایمن گستر جامعه نگر با بیش از سه دهه تجربه در زمینه مهندسی بهداشت حرفه ای، ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای می نماید.

یکی از خدمات مهندسی ایمن گستر جامعه نگر، سنجش و اندازه گیری آلاینده های محیط کار واحد های صنعتی مشاغل سخت و زیان آور (سختی کار)  می باشد. کارشناسان شرکت پس از بازدید از واحد صنعتی با توجه به نوع صنعت و فرآیند کاری آن واحد طبق دستور العمل های وزارت بهداشت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان اندازه گیری آلاینده های محیط کار آن واحد صنعتی مانند اندازه گیری گرد و غبار، گاز و بخارات، فیوم های جوشکاری، سر و صدا محیط کار،دزیمتری فردی صدا، سنجش ارتعاش دست و بازو و تمام بدن، سنجش استرس حرارتی WBGT ، سنجش میدان های الکتریکی و مغناطیسی، سنجش پرتوهای IR, UV و طراحی سیستم های تهویه انجام می دهد.

پس از اندازه گیری آلاینده های محیط کار و ارسال نمونه های نمونه برداری شده هوا به آزمایشگاه های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تهران در صورتی که طبق دستور العمل های بهداشت جهانی آن واحد صنعتی آلودگی بالاتر از حد استاندارد داشت، شرکت مهندسی به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اعلام شرایط نامطلوب و بالاتر از حد مجاز را می نماید.

و پس از بررسی پرونده توسط بازرسان شبکه بهداشت مشاغل سخت و زیان آور (سختی کار)  توسط وزارت بهداشت تایید می گردد.

خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

مرحله دوم) وزارت کار و رفاه اجتماعی: پس از آنکه وزارت بهداشت و درمان سخت و زیان آور بودن محیط کار واحد صنعتی را تایید نمود پرونده ارسال می گردد به وزارت کار و رفاه اجتماعی، و در صورتی که بازرسان اداره کار بر اساس اندازه گیری آلاینده های محیط کار انجام شده  تائید نمودند، آن واحد صنعتی از نظر اداره کار و رفاه اجتماعی جزء مشاغل سخت و زیان آور محیط کار می شوند.

مرحله سوم) سازمان تامین اجتماعی: پس از تائیدیه مشاغل سخت و زیان آور محیط کار(سختی کار) توسط وزارت بهداشت و درمان و وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی بر اساس سوابق بیمه ای شاغلین تائیدیه نهایی جهت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور می نماید.

شرکت مهندسی بهداشت حرفه ای اصفهان

شرکت مهندسی ایمن گستر جامعه نگر دارای مجوز رسمی ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آماده ارائه خدمات اندازه گیری آلاینده های محیط کار و سنجش سخت و زیان آور بودن مشاغل صنعتی می باشد. حال جهت مشاوره تخصصی در زمینه مشاغل سخت و زیان آور بودن محیط کار می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید تا شما را به بهترین صورت راهنمایی نمایند.