انتشار این مقاله


شباهت ژنتیکی انسان و شامپانزه چقدر است ؟

بیش از صد نفر از دانشمندان در ده موسسه پژوهشی بزرگ دنیا با مطالعه دویست و سی و دو میلیون جفت از اجزای تشکیل دهنده کروموزوم شماره دو انسان، نشان دادند که این کروموزوم از جوش خوردن دو کروموزوم شامپانزه ایجاد شده است. نتایج پژوهش های آنان در مقاله ای در شماره چهارصد و سی […]

بیش از صد نفر از دانشمندان در ده موسسه پژوهشی بزرگ دنیا با مطالعه دویست و سی و دو میلیون جفت از اجزای تشکیل دهنده کروموزوم شماره دو انسان، نشان دادند که این کروموزوم از جوش خوردن دو کروموزوم شامپانزه ایجاد شده است. نتایج پژوهش های آنان در مقاله ای در شماره چهارصد و سی و چهار مجله معتبر علمی Nature چاپ شده است.
نتایج این مقاله نشان می دهد انسان و شامپانزه نیاکان مشترک داشته اند. انسان و شامپانزه از لحاظ ژنی بسیار به هم نزدیک هستند. پس از تکمیل نقشه ژنی انسان توسط دانشمندان نقشه ژنی شامپانزه تکمیل شد.
پژوهشی نشان داد که دوهزاروصدوسی و سه ژن میان دو کروموزوم مشابه هستند و ژنهایی که مطمئناً شبیه هستند ژن مربوط به توانایی پیشرفت سخن گفتن است که در انسان بسیار سریع پیشرفت کرده است. تفاوت ژنی میان انسان و شامپانزه مربوط به سی و پنج میلیون تک نوکلوئونید پنج میلیون حذف و ایجاد در کروموزومها و ترکیبهای جدید کروموزومی است.
شباهت پروتئینهای انسان و شامپانزه به طور میانگین در دو اسید آمینه است. حدود سی و سه درصد از پروتئینهای انسان به طور متوالی با پروتئینهای شامپانزه مشابه است. تکثیر و کپی شدن بخش کوچکی ازکروموزومها علت اصلی تفاوت ژنی میان انسان و شامپانزه است و نودو هشت درصد ژنتیک این دو موجود با هم مشابهت دارد. در حدود یک تا دو میلیون سال پیش جد مشترک انسانها و شامپانزه ها از یکدیگر منشعب شده اند. همه خانواده میمونها به غیر از انسان بیست و چهار جفت کروموزم دارند و انسانها دو تا کمتر دارند. بنابر این اجداد این خانواده، بیست و چهار کروموزم داشته اند و در انسانها دو تا از کروموزم ها ادغام شده و انسانها چهل و شش کروموزم به جای چهل و هشت تا دارند.

عرفان گلشن


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید