انتشار این مقاله


چاقی عاملی برای شكستگی استخوان

احتمال دارد افراد چاق کیفیت استخوانی پایینی داشته باشند.

آيا چربی بدن را در برابر پوكی استخوان حفاظت میکند يا در مقابل شكستگي ها آسيب پذيرتر می سازد؟
بررسی های جديد انجام شده در دانشگاه جنوب استراليا اميدوار است بتواند پاسخی براي اين سؤال مطرح كند.
٢٠ اكتبر روز جهانی پوكی استخوان، بيماری ای كه بين بيش از يك ميليون استراليايی، عددی كه با زياد شدن سن جميعت رو به افزايش است، مشترك است. عوامل ايجاد كننده اش عمدتاً شامل تراكم كم و كيفيت نامناسب استخوان می باشد.
دكتر ديپتا شارما با هدف مشاهده ی تأثيری كه نوع سازمان بندی بدن بر كلسيم، به عنوان فاكتور حفاظتي استخوان ها می گذارد ١٢٠ نفر خانمی را -شامل هر دو گروه چاق و لاغر- كه در دوران بعد يائسگی قرار گرفته بودند، استخدام كرد. شارما اظهار مي دارد كه

 ما از مقدار مصرف روزانه ی كلسيم جهت محافظت از شكستگي های ناشی از پوكی استخوان، آگاهيم. با اين وجود جواب اين سؤال مشخص نشده است: آيا ميزان و منبع كلسيم موردنياز فرد بايد مطابق سازمان بندی بدن اش باشد؟
افراد چاق احتمال دارد كه كيفيت استخوانی پايينی داشته باشند، نتيجتاً براي جبران اين كمبود بايد منبع كلسيم خود را تنظيم كنند.
آزمايش های مرحله ی دوم پايان نامه ی خانم شارما، بررسي اثر ويتامين D بر سلامت استخوانها بود.
در اين مطالعه، در بيش از ١٠٠ نفری كه دچار شكستگی مفصل ران شده بودند، ساختار استخوانی و تأثير ژنتيكی بررسی و مقدار مواد بيوشيميايی خون اندازه گيری شد.
در ادامه ميگويد:

يافته های ما نشان می دهد كه ارتباطي ميان بالا بودن ويتامين D خون و ساختارهای مطلوب اسخواني وجود دارد.
مدتی است به اين نتيجه رسيده ايم كه افرادی كه ويتامين D بالاتری دارند كمتر دچار شكستگی ها ميشوند. هم اكنون تحقيقات ما بيانگر وجود پيوند ميان ويتامين D و عملكرد و كيفيت بهتر استخوان است. در گذشته اين حقيقت با استفاده از چگالی استاندارد مواد آلی استخوان ثابت نشده بود.

طبق گفته هاي پروفسور پال آندرسون، اين يافته ها می توانند در تكنينك های كلينيكی تغيير ايجاد كنند. به گفته ی وی ويتامين D و كلسيم نه تنها به عنوان عامل پيشگيری كننده از شكستگی ها، بلكه در پيشرفت سريع روند درمانی آن نيز مفيد و كمك كننده هستند. وی اظهار می دارد که حتی اگر در ٨٠ سالگی قرار داشته باشيد، ميزان ويتامين D زياد باعث بهبود كيفيت استخوانی تان ميشود.
طبق مطالب منتشر شده، تا ٥٨ درصد زنان جنوب استراليا در فصل زمستان به خاطر عدم قرار گيری در معرض خورشيد و ٤٢ درصد در فصل تابستان به علت شيوه های نامناسب زندگی و استفاده از كرم های ضد آفتاب، دچار كمبود ويتامين D هستند.
پروفسور آندرسون چنين بيان می دارد كه صورت و بازوهای خود را در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار دهيم تا ويتامين D به طور طبيعی در بدنمان توليد شود.
اگر اين روش برايمان مقدور نبود، تحت نظر پزشك از مكمل ها، راهی امن و مؤثر، جهت رفع اين كمبود استفاده می كنيم.
اما اگر با پوكی استخوان مواجه باشيم، دريافت كلسيم و ويتامين D لازم به تنهايی كارساز نخواهد بود، بلكه بايد به صورت مكرر و با شدتهای كم ورزش های تحمل وزنی انجام داد تا بتوان حداكثر سلامت استخوان ها تأمين شود.

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید