دکتر مجازی - کودکان

بهترین سن آموزش خود مراقبتی، زمان مدرسه است

بهترین سن آموزش خود مراقبتی، زمان مدرسه است

آیا میان تجربیات بد دوران کودکی و خودآزاری ارتباط بیولوژیکی وجود دارد؟

آیا میان تجربیات بد دوران کودکی و خودآزاری ارتباط بیولوژیکی وجود دارد؟

آیا میان تجربیات بد دوران کودکی و خودآزاری ارتباط بیولوژیکی وجود دارد؟

با وجود اینکه شواهدی مبنی بر ارتباط تجربیات بد کودکی و خودآزاری‌های نوجوانان وجود داشت، اما مشخص نبود که آيا التهاب بیولوژیکی ناشی از واکنش ستیز و گریز (fight or flight) بدن به استرس، می‌تواند به توضیح این ارتباط کمک…

صرع کوچک

تشنج ابسنس یا صرع کوچک، نوعی تشنج می‌باشد که در آن فرد به مدت کوتاه و ناگهانی هوشیاری خود را از دست می‌دهد و این نوع تشنج در کودکان شایع‌تر از بزرگسالان می‌باشد.