انتشار این مقاله


چگونه نر بدون کروموزوم Y ‌وجود دارد؟

محققین دانشگاه هوکایدو پستانداری کشف کردند که ژن‌های کلیدی در بروز ویژگی‌های مردانه آن‌ها بدون حضور کروموزوم Y به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در بیشتر پستانداران، کروموزوم Y موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود. ژن تعیین جنسیت SRY بر روی کروموزوم Y وجود دارد که دیگر ژن‌های تنظیم کننده‌ای که موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود را […]

محققین دانشگاه هوکایدو پستانداری کشف کردند که ژن‌های کلیدی در بروز ویژگی‌های مردانه آن‌ها بدون حضور کروموزوم Y به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در بیشتر پستانداران، کروموزوم Y موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود. ژن تعیین جنسیت SRY بر روی کروموزوم Y وجود دارد که دیگر ژن‌های تنظیم کننده‌ای که موجب بروز ویژگی‌های مردانه می‌شود را فعال می‌کند.موش امامی اسپینی (Tokudaia osimensis) از این جهت که کروموزوم Y و در نتیجه ژن SRY را ندارد منحصر به فرد است، و این سوال را به وجود می‌آورد که چرا تفاوت‌های جنسی همچنان رخ می‌دهند.

محققین دانشگاه هوکایدو ژاپن با توالی یابی ژنیکی به دنبال تشخیص جایگاه ژن‌های جنسی در این موش بودند. سپس توالی نوکلئوتید‌ها و آمینواسیدها را با دیگر موش‌ها مقایسه کردند.

SRY در تحقیق‌های پیشین به خوبی بررسی شده بود و ژن‌های تنظیمی مانند Sox9 و AMH که نقش مهمی در تفاوت‌های جنسی بازی می‌کنند را روشن می‌کند. نتایج به‌ دست آمده مشخص می‌کند با اینکه ژن SRY در این گونه موش وجود ندارد، ژن‌های تنظیمی نقش خود را مشابه دیگر پستانداران بازی می‌کنند.

پروفسور کورویوا در پایان اعلام کرد:

” به نظر ما یک ژن ناشناخته وجود دارد که به عنوان جانشین SRY عمل می‌کند، کروموزوم Y پستانداران در طول تکامل با کاهش ژن‌هایش کوچک شده، و به نظر بعضی دانشمندان در نهایت ناپدید می‌شود. امیدوارم تحقیقات آینده مکانیسم تفاوت جنسی متکی بر کروموزوم Y و و تکامل آن‌ را مشخص کند. “

نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید