انتشار این مقاله


انستیتو مطالعات عملکرد مغز، نرم افزاری برای افزایش قدرت مغز تولید کرده‌است

نرم افزار رایگان “Brain Performance Challenge” از یک ساختار تکامل یافته‌ی مبتنی بر بازی بمنظور ارتقا و افزایش قدرت مغز استفاده می‌کند.


افزایش قدرت مغزانستیتو عملکرد مغزدر مرکز BrainHealth® نرم افزار مبتنی بر بازی بمنظور کمک به افراد در تثبیت و قدرتمند ساختن توانایی‌های شناختی در همه‌ی سنین تولید کرده‌است.


نرم افزار رایگان “Brain Performance Challenge” از یک ساختار تکامل یافته‌ی مبتنی بر بازی بمنظور مشخص کردن توانایی‌های تفکر استراتژیک افراد در هر زمان، بهره می‌برد. این نرم افزار همچنین نکاتی بمنظور افزایش عملکرد مغز فراهم می‌آورد و افراد با عمل به این نکات، از امکان پایش میزان پیشرفت این توانایی‌ها در طول زمان برخوردار می‌شوند. هر چالش زمانی نزدیک به ۳ دقیقه برای تکمیل نیاز دارد. افراد می‌توانند عملکرد خود را در طول زمان بررسی کرده و امتیازات خود را با میانگین تمامی استفاده کنندگان که بر حسب سن دسته بندی شده‌اند، مقایسه کنند.

دکتر Lara Ashmore، مدیر تکنولوژی‌های در حال پیدایش و برنامه‌های آنلاین این مرکز اذعان داشت: “این حرکت بمنظور معرفی ایده‌های کلیدی عملکرد مغز بصورت سرگرم کننده و سنجش استراتژی افراد بصورت غیر رسمی انجام پذیرفت. همانند تمامی کارهایی که ما در انستیتو عملکرد مغز انجام می‌دهیم، این نرم افزار بر پایه علوم شناختی و مواردی که ما در مورد چگونگی آموزش مغز توسط خودش می‌دانیم، استوار است. ما از بازخوردهای ابتدایی استفاده کنندگان که بصورت قابل توجهی مثبت بوده، خشنود هستیم.”

مرکز BrainHealth با Pariveda Solutions و کارآموزهای این مرکز در بازه زمانی ۱۱ هفته‌ای و بصورت برنامه تابستانی در انجام این پروژه همکاری داشته‌است. دکتر Ashmore افزود: “تیم Pariveda نسبت به نیازهای ما در ارتقای این نرم افزار و بررسی تجربیات استفاده کنندگان، بسیار مسئولیت پذیر بوده‌است.”

Michael Hockridge، معاون Pariveda Solutions گفت: “همکاری با مرکز Brain Health برای دستیابی به هدف ارتقای عملکرد مغز و وظیفه ما بمنظور رشد افراد برای دستیابی به حداکثر پتانسیل‌شان، چالش تمام عیاری بود. استفاده کنندگان این نرم افزار از فرصتی برای افزایش سلامت مغزشان و یافتن زمینه‌های پیشرفت به طریق سرگرم کننده‌ای بهره مند بودند.”

رضا مجیدآذر


نمایش دیدگاه ها (0)
دیدگاهتان را بنویسید