دکتر مجازی - معصومه برهانی

آزمایش سم شناسی چیست و چرا درخواست می شود؟

آزمایش سم شناسی چیست؟ آزمایش سم شناسی تستی برای اندازه گیری تقریبی و تایین نوع داروهای قانونی یا غیرقانونی می‌باشد که فرد مصرف کرده‌است. این آزمایش برای بررسی سوء مصرف دارو، مصرف مواد مخدر، مسمومیت‌های دارویی و اوردوز یا مصرف…