دکتر مجازی - نسرین حسین‌زاد

تجارب پنهان مردانی که مجبور به داشتن رابطه ی جنسی با زنان شده اند آشکار شد

حیله ی متداولی که توسط زنان جهت اجبار مردان برای برقراری رابطه ی جنسی با آنان علیرغم میل شان استفاده می شود، بنا به تحقیقات انجام شده در دانشگاه لنکستر، تهدید و باج است. این به خاطر تجربیات بیش از…