دکتر مجازی - علی جعفری زاده

محققین سیم‌های بسیار کوچک و نوری پودری شکل را برای تعدیل سیگنال‌های الکتریکی مغز اختراع کردند

در روش دستکاری نورونی میله ای برای اصلاح کردن سیگنال‌های بین نورون‌ها تعبیه می‌شود. کل ساختار نشان داده شده کوچکتر از قطر یک موی انسان است.