دکتر مجازی - فاطمه مسیب‌پور

دستاوردهای عظیم (۱۵): شناسایی اورانوس

اولین مشاهدات ناشی از وجود نقطه‌‌ای به نام اورانوس در آسمان به عهد باستان برمی‌گردد. در طول قرن دوم قبل هیپارخوس اخترشناس و ریاضیدان یونانی و بنیانگذار مثلثات این در کاتالوگ ستاره‌ای خود این سیاره را به عنوان یک ستاره…