دکتر مجازی - فلسفه

آیا خواب‌ها می‌توانند پلی برای ارتباط با واقعیت روحانی باشند؟

آیا خواب‌ها می‌توانند پلی برای ارتباط با واقعیت روحانی باشند؟

مبانی منطقی اخلاق: جبر و اختیار (۲)

مبانی منطقی اخلاق: جبر و اختیار (۲)

مبانی منطقی اخلاق: جبر و اختیار (۱)

مبانی منطقی اخلاق: جبر و اختیار (۱)

مبانی منطقی اخلاق: مقدمه (۲)

آیا کنش انسان به مانند تمامی وقایع طبیعی دیگر منطبق بر قوانین تغییرناپذیر است؟ آیا علیّت که اساس هر نظریه‌ی علمی در مورد پدیده‌های تکرارشونده است، در این مورد نیز صدق می‌کند؟