دکتر مجازی - فاطمه طهماسبی

آیا انسان تنها از ۱۰% مغز خود استفاده می‌کند؟

این تئوری که برای اولین بار در اواسط ۱۹۳۰مطرح شد، همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است و اکنون به یکی از شعارهای اصلی بسیاری از رسانه هایی که در زمینه ی افزایش خودباوری و انگیزه فعالیت میکنند، تبدیل شده…