دکتر مجازی - اسوتریکا

معمای دوشنبه‌شب گاردین (۲): پاسخ به معمای رانندگی

معمای دوشنبه‌شب گاردین (۲): پاسخ به معمای رانندگی

معمای دوشنبه‌شب گاردین (۱): پاسخ به معمای سیب

معمای دوشنبه‌شب گاردین (۱): پاسخ به معمای سیب

معمای دوشنبه‌شب گاردین (۱): این معمای سیب ردخور ندارد!

معمای دوشنبه‌شب گاردین (۱): این معمای سیب ردخور ندارد!