دکتر مجازی - آرامش

چرا رهبران باید هشیار باشند

دو قطعه اول در ردیف دوم هرم موفقیت مربی وودن- کنترل خود و خویشتن‌داری و هوشیاری – برای هر رهبر و تیمی، اگر قصد بهره‌وری از تمام توانایی خود را دارند، ضروری است. یک رهبر با خویشتن داری، سازگاری ایجاد…