دکتر مجازی - اندوه

پایان زندگی

هنگامی که شخص عزیزی از بستگانتان به مرگ نزدیک است، گفتگو درباره پایان زندگی می‌تواند ناراحت کننده ، سخت و دشوار باشد. با این حال، بحث در مورد مراقبت در پایان زندگی بسیار مهم است.