دکتر مجازی - تازه‌ها

اولین جراحی داخل رحمی برای درمان مهره‌ ی شکافدار

اولین جراحی داخل رحمی برای درمان مهره‌ ی شکافدار

آیا فاژها (ویروسهای باکتریخوار) میتوانند بر ترکیب باکتری های روده تاثیر بگذارند؟!

آیا فاژها (ویروسهای باکتریخوار) میتوانند بر ترکیب باکتری های روده تاثیر بگذارند؟!

درمان آنوریسم مغزی با داروی ضد سرطانی

درمان آنوریسم مغزی با داروی ضد سرطانی