دکتر مجازی - بو

علت بوی بد بدن با وجود رعایت بهداشت چیست؟

نیازی به خجالت نیست! ممکن است شما فردی کاملاً بهداشتی بوده اما باز هم بوی ناخوش‌آیندی از خود متساعد کنید؛ در اینجا باید باکتری‌ها مورد سرزنش واقع شوند. با ما همراه باشید. ماجرا از غدد عرق آغاز می‌گردد؛ این عدد…