دکتر مجازی - سیتوکروم p450

استفاده از باکتری برای تولید دارو‌های ضدسرطان

محققان مرکز مطالعاتی Novo Nordisk دانمارک، روشی برای تولید آنزیم‌های P450 توسط باکتری یافته‌اند. گیاهان از این آنزیم‌ها به منظور دفاع در برابر میکروب‌ها و شکارچیان بهره جسته و همچنین از آن‌ها امروزه به عنوان ترکیب فعال در بیوسنتز دارو‌های سرطان استفاده…