دکتر مجازی - صمیمیت

نظریه‌ی سه گانه‌ی استرنبرگ و انواع هفت‌گانه‌ی عشق

صمیمیت، اشتیاق و تهعد هریک نقشی در روابط دارند عشق برای داشتن حال خوب ضروری است. اگرچه بسیاری آن را در زندگی خود تجربه کرده‌اند، وقتی اگر از آن‌ها خواسته شود که عشق را توصیف کنند، پاسخ‌های متفاوتی خواهند داشت.…