دکتر مجازی - فائزه رحیمی

لیپوسارکوم چیست؛ با راه های درمان لیپوسارکوم آشنا شوید.

لیپوسارکوم نوعی سرطان نادر است که در سلولهای چربی شروع می شود. لیپوسارکوم نوعی سارکوم بافت نرم محسوب می شود. لیپوسارکوم در سلولهای چربی هر قسمت از بدن ممکن است رخ دهد، اما بیشتر موارد در عضلات اندام ih یا…