دکتر مجازی - علی صالح قدیمی

محدودیت کالری ممکن است به وسیله تغییر خواب باعث افزایش طول عمر شما شود

اکثرا کاهش کالری هایی که شما می خورید ممکن است طول عمرتان را افزایش دهد و اکنون برای چرایی این حرف یک ایده داریم. یک مطالعه که در آن مردم ۱۵٪ کالری کم تری نسبت به حالت عادی خوردند، یافته…