دکتر مجازی - فاطمه طهماسبی

تصویربرداری ماهواره‌ای از امپراتوری‌های گمشده‌ی افغانستان خبر می‌دهد!

تصویربرداری با ماهواره‌های جاسوسی بقایای جاده‌ی ابریشم گمشده و آثاری از زمین‌های از بین رفته در مناطقی از بیابان‌های ممنوعه‌ی افغانستان را در پژوهشی جدید آشکار ساخه‌اند.