دکتر مجازی - آموزش

تحرک اجتماعی: تاثیر محیطی یا ژنتیک؟

مطالعات جدید نشان‌می‌دهد که ژن‌ها تاثیر ۵۰ درصدی در توجیه تفاوت‌های سطح تحرک اجتماعی و برقراری ارتباط در کودکان دارند. این تحقیق که در کالج king لندن انجام‌شده است، برای اولین بار به بررسی نقش پایه‌ای ژنتیک در چگونگی برقراری…