دکتر مجازی - آمینواسید

عامل تعیین‌کننده کیفیت پروتئین مصرفی چیست؟

از آن‌حا که سنتز پروتئین‌ها برای بدن به در دسترس بودن همه آمینو‌اسید‌های مورد نیاز وابسیته است، بنابراین کیفیت یک پروتئین رژیمی به آمینواسید‌های سازنده و گستردگی آن بستگی دارد. تعدادی از روش‌های استافده شده برای اندازه‌گیری کیفیت پروتئین‌ها بر…