دکتر مجازی - اپیدمیولوژی

ریاضیات نشان میدهد که روابط اجتماعی چگونه بر گسترش بیماری های عفونی تاثیر میگذارد

بر طبق یک مطالعه از دانشگاه واترلو، ریاضیات می‌تواند کارکنان بهداشت عمومی را به درک بهتر و تاثیرگذاری بر رفتارهای انسانی که منجر به گسترش بیماری های عفونی می شود کمک کند. مدل های فعلی که برای پیش بینی ظهور…