دکتر مجازی - بنجامین فرانکلین

آیا فراماسون‌ها واقعاً یک انجمن مخفی هستند؟ اصلاً فراماسونری یعنی چه؟

تئوری توطئه ای وجود دارد که هرگز از بین نمی رود ؛ جهان مخفیانه توسط گروهی از عوامل تاثیرگذار و زیرک مثل ایلومیناتی ، خزندگان فرازمینی یا فراماسون ها اداره می شود. درباره آخرین مظنون این لیست چه چیزی وجود…