دکتر مجازی - تغذیه مادر شیرده

رژیم غذایی مادر شیرده بر ترکیب شیر اثر دارد

مطالعه‌ای در جلسه عمومی نشست سالانه مسائل پزشکی مادر-جنین-حاملگی در کالج پزشکی BAYLOR و همچنین دانشگاه کالیفرنیا با عنوان زیر ارائه شد: رژیم غذایی مادر ساختار میکروبیوم شیر پستان را تشکیل داده و در ارتباط با الیگوساکاریدهای شیر انسان و…