دکتر مجازی - دستگاه گوارش

آیا ارتباطی بین چاقی و باکتری های روده وجود دارد؟

فرضیه های بسیاری در مورد ارتباط بین چاقی و ساختار باکتری های سیستم گوارش انسان وجود دارد که هم اکنون مورد بررسی محققان هستند. این بررسی، ۱۰ مطالعه ی انجام گرفته قبلی را مورد توجه قرار داد و سایر فرضیه…