دکتر مجازی - ستاره نوترونی

انفجارهای رادیویی اسرارآمیز ممکن است از ستاره نوترونی در حال چرخش در سیاه چاله باشد!

انفجارات از مکانی بسیار داغ با میدان مغناطیسی بسیار زیاد بود. آن‌ها معتقدند چنین شرایطی در نزدیکی یک سیاه چاله عظیم می‌تواند باشد و فاصله زمانی کوتاه پالس‌ها نشان می‌دهد آن‌ها از شی کوچکی مثل نوترون آمده‌اند.