دکتر مجازی - مهشید دهقان

یک روز در زحل چقدر طول می‌کشد؟ جستجوها رازهای شگرف‌تری را آشکار کرده است

برای دهه‌ها محققان در یافتن پاسخ سوالِ به ظاهر ساده‌ای دچار سردرگمی شدند: یک روز در زحل چقدر طول می‌کشد؟ برخلاف سیاره‌های سنگی منظومه شمسی که چرخش‌های آن‌ها به سادگی از طریق اجرام روی سطح درحال چرخش آن‌ها سنجیده می‌شود،…