دکتر مجازی - سرطان کولورکتال

سرطان کولون

سرطان کولون سرطان مربوط به روده‌ی بزرگ می‌باشد. پایین‌ترین قسمت دستگاه گوارشی که رکتوم (راست روده ) نامیده می‌شود چند اینچ انتهایی روده‌ی بزرگ را تشکیل می‌دهد که همراه هم،  اغلب، به آن‌ سرطان کولورکتال اطلاق می‌شود.