دکتر مجازی - ویروس سرماخوردگی

واكسن سرماخوردگی در راه است!

اولين مشكل در توليد واكسن سرماخوردگی تغييرات ويروسي اين بیماری است. به طوري كه ويروس آن ساختار ثابتي ندارد و تهيه واكسن دشوار است. اما به تازگي محققان تعدادي از الگو هاي ژنی معمول اين ويروس را پيدا كرده اند و نكته خوب…