دکتر مجازی - نگین فرونچی

اهداف ژن درمانی سرطان

مطالعات ژن درمانی امروزی عمدتا بر ارائه ژن‌هایی به سلول‌های توموری برای جلوگیری از بیان انکوژن‌ها و توسعه عروق توموری یا ایجاد واکنش ایمنی علیه بافت سرطانی متمرکز است.