دکتر مجازی - پریسا صفری

مغز نوجوانان نمی‌تواند بگوید چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست

نوجوانان ممکن است خیلی خوب بدانند که چقدر امتحانات نهایی مهم است – البته این امر تلاش کم بعضی هارا متوقف نخواهد ساخت. این امر ممکن است به این دلیل باشد که مغز آنها به اندازه ی کافی توسعه نیافته…