دکتر مجازی - زهره محمدی

معرفی تکنیک MS-FLAG

MS-FLAG نوعی از real-time PCR است که از اندونوکلئاز PspGI به منظور تولید سیگنال فلورسنت استفاده کرده و به منظور تشخیص متیلاسیون DNA آداپته شده است.

معرفی تکنیک FLAG

FLAG یا fluorescent amplicon generation نوعی از تکنیک real-time PCR است که جهش‌های کمیاب را به صورت real-time آنالیز کرده و ژنوتیپ آن‌ها را تعیین می‌کند.

اپی ژنتیک و بیماری

رفتار ژن‌های افراد تنها مربوط به توالی ژن‌های آنان نیست؛ فاکتورهای اپی ژنتیکی نیز این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهند. تغییر در این فاکتورها می‌تواند نقش مهمی در بیماری‌زایی ایفا کند.

چاقی و اپی ژنتیک

دو موش یکسان از لحاظ ژنتیکی را در نظر بگیرید: چه‌طور ممکن است که یکی از آن‌ها چاق بوده و دیگری جثه کوچکی داشته باشند؟ تغییرات اپی ژنتیکی ناشی از عوامل محیطی احتمالا بتوانند این موضوع را در مورد موش‌ها…

معرفی تکنیک COLD-PCR

تشخیص وجود مقادیر اندک جهش‌ها در جست‌وجوی بیوماکرها و هدف های درمانی ضروری است؛ اما چالش اصلی، کشف تکنیک‌هایی است که بتوانند این تشخیص را به صورت قابل اتکایی انجام دهند. تکنیک COLD-PCR یا co-amplification at lower denaturation temperature-PCR نوعی از PCR…

اپیستازی: فعل‌وانفعالات ژن‌ها و بیان فنوتیپی بیماری‌های پیچیده مانند آلزایمر

آیا می‌دانید که برخی ژ‌ن‌ها می‌توانند اثرات سایر ژن‌ها را بپوشانند یا آن‌ها را تغییر دهند؟ آیا این فرایند که اپیستازی نامیده می‌شود، می‌تواند کلیدی برای درک بیماری‌های پیچیده‌ای مانند آلزایمر و دیابت باشد؟ مقاله مرتبط: جهش‌های ژنتیکی یکسان، فنوتیپ‌های متفاوت؛…

معرفی تکنیک PCR-SSCP

آنالیز SSCP) Single-strand conformation polymorphism analysis) آنالیز پلی‌مورفیسم کانفورماسیون تک‌رشته‌ای (Single-stranded conformation polymorphism) یا SSCP، که به صورت PCR-SSCP نیز انجام می‌گیرد، متد غربالگری پرکاربردی است که امکان شناسایی واریانت‌های ژنومی مختلف را در تعداد فراوانی از نمونه‌ها و انواع زیادی…