دکتر مجازی - نانوتکنولوژی

بینایی فروسرخ با تزریق نانوذرات به چشم در موش‌ ها محقق شد

بینایی فروسرخ با تزریق نانوذرات به چشم در موش‌ ها محقق شد

خطرات بالقوه ی استفاده از نانوذرات در مواد غذایی و آرایشی

خطرات بالقوه ی استفاده از نانوذرات در مواد غذایی و آرایشی

نانولوله کربنی : ماده قرن ۲۱

نانولوله کربنی : ماده قرن ۲۱