دکتر مجازی - فیزیولوژی

تنفس چه تاثیری بر تمرکز ذهن دارد؟

تمام کسانی که تاکنون مدیتیتور بوده و یا ورزش یوگا را چه به مدت کوتاه و چه بلند انجام داده‌اند معتقدند که مدیتیشن باعث افزایش تمرکز می‌شود. اما هیچ تحقیقی در گذشته تاثیر تنفس را بر میزان توجه و تمرکز…

پیری چیست؟

همه با پیری آشنا هستیم، اما ارائه تعریفی از آن، چنان ‌که به نظر می‌رسد، ساده نیست! آخرین مرحله زندگی پیری نام دارد و تعریف آن از جنبه‌های بیولوژی، آمار، اشتغال و بازنشستگی متفاوت است. تغییراتی که با گذشت زمان…