دکتر مجازی - روانشناسی

آموختن موسیقی می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد

آموختن موسیقی می‌تواند تمرکز را بهبود بخشد

حتی در واقعیت مجازی هم شکنجه کردن دیگری دردناک است

حتی در واقعیت مجازی هم شکنجه کردن دیگری دردناک است

چگونه عادات کوچک مثبت به بهتر شدن زندگی روزمره شما کمک می‌کند؟

چگونه عادات کوچک مثبت به بهتر شدن زندگی روزمره شما کمک می‌کند؟

۶ نکته در خصوص نه گفتن به وظایف ناخواسته

افرادی که سعی در جلب رضایت دیگران دارند، اغلب از نظر اجتماعی مضطرب هستند و از ناامید کردن دیگران وحشت دارند که این باعث تیره روزی خودشان می‌شود. نه گفتن مهارتی است که با مهربان بودن فرد هیچ تعارضی ندارد…