دکتر مجازی - بیوفیلم

آیا می‌خواهید باکتری‌های خطرناک خانه خود را نابود کنید؟ سردوش خود را تمیز کنید

Biofilm‌های سردوش حمام حاوی مایکوباکتری‌هایی است که می‌تواند عفونت‌های ریوی از جمله با NTM را باعث شود. افراد که مشکلات نقص ایمن دارند باید در این مورد محتاط باشند. برای تمیز کردن سردوش‌ها نیز می‌توان از محلول سرکه سفید و…