دکتر مجازی - خواب NON-REM

چرا بعد از بیدار شدن همچنان احساس خواب آلودگی می‌کنیم؟

آلارم ساعت زنگ می‌خورد، بیدار می‌شوید، اما هنوز هم خواب‌آلود هستید، چرا؟ صبح‌ها خواب‌آلود بودن هیچ حسی بوجود نمی‌آورد ولی اگر شب ۸ ساعت کامل خوابیده باشید، آیا نباید سرحال، باانرژی و حواس جمع بیدار شوید؟