دکتر مجازی - شادی

شادترین کشورهای جهان!

Dan Buettner، نویسنده‌ی نشریه‌ی Success، می‌گوید: سعادت و خوشی سه ریشه دارد: تفریح و خوشی، هدف داشتن و عزت نفس. که ما اغلب ان‌ها را در کنار هم در زندگی شادترین مردم جهان، میابیم.