دکتر مجازی - غذا

تاثیر رژیم در افزایش عمر

غذا خوردن صحیح در میان سالی میتواند باعث افزایش طول عمر شود. تحقیقات جدید نشان می دهد غذاهایی که در میانسالی خورده می شود در افزایش طول عمر آدمی تاثیر دارد. برخی از گروه های غذایی به نظر میرسد که…