دکتر مجازی - مگس سرکه

گیرنده‌های شبه تول: سنسورهای تشخیص عفونت

انواع فراوانی از میکروب‌ها از جمله ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و تک یاخته‌ها آماده حمله به بدن انسان و استفاده از محیط سرشار از مواد غذایی هستند که فراهم می‌کند. خوشبختانه پاسخ ایمنی به عنوان یک سیستم دفاعی عمل و با…