دکتر مجازی - E Coli

شیر خام سالم نیست!

شیر یک نوشیدنی بسیار مغذی است، و یک منبع بسیار مهم از آمینو اسیدها و مواد معدنی مثل فسفر و کلسیم، که از عوامل سلامت ستخوان است. از لحاظ تاریخی، شیر در معرض آلودگی بوسیله باکتریهای گاوی که میتوانستند بیماریهای…