دکتر مجازی - تكامل

هفته ششم بعد ازتولد: همه چیز در مورد فرزند دلبند شما

هفته ششم بعد ازتولد: همه چیز در مورد فرزند دلبند شما

قدرت باروری بیشتر در زنان دارای ژن گیرنده پروژسترون نئاندرتالی

قدرت باروری بیشتر در زنان دارای ژن گیرنده پروژسترون نئاندرتالی

هفته پنجم بعد از تولد: همه چیز در مورد فرزند دلبند شما

هفته پنجم بعد از تولد: همه چیز در مورد فرزند دلبند شما

تاثیر آواز خواندن مادر برای نوزاد

یافته‌های حاصل از یک مطالعه از ۸۶ جفت مادر و نوزاد در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در بیمارستان مایر در اسرائیل که در مجله Paediatrica به چاپ رسیده‌است ؛ نشان می‌دهد . مادری که در حین تماس پوستی با…

تولد‌های سزارین ممکن است بر تکامل انسان مؤثر باشند

زایمان‌های سزارین می‌توانند جان مادران را زمانی که نوزادان برای طبیعی به دنیا آمدن بزرگ هستند ویا دیگر عوارض مربوط به سلامت وجود دارد، نجات دهند. با این حال به نظر می‌آید که این جراحی‌ها بر نحوه‌ی نمو انسان‌ها اثرگذار…

كودكان نو پا شايد بتوانند دروغ افراد بالغ را تشخيص بدهند

كودكان نو پا  كارهاي زيادي را بايد ياد بگيرند. نه فقط شيوه ي حرف زدن، استفاده از دستشويي و يا شيوه استفاده از چنگال براي خوردن؛ آنها همچنين بايد بفهمند كه چرا مردم بعضي كارها را انجام مي دهند. موفق…