دکتر مجازی - زنان و بارداری

سندروم پیش از قاعدگی (PMS)

سندروم پیش از قاعدگی (PMS)

پزشک مناسب برای درمان زگیل تناسلی

پزشک مناسب برای درمان زگیل تناسلی

تناسب تکاملی، کلید جذابیت زنان

یک ایده درباره این که ما چگونه به ارزیابی جذابیت فیزیکی می پردازیم بر اساس نشانزدی است که جنبه های متفاوت بدن های ما در تناسب تکاملی هستند . برای مثال ما می دانیم چربی بیش از حد مشخصی در…