دکتر مجازی - آسم

آسم

نگاه کلی آسم بیماری است که در آن راه‌های هوایی تنگ و متورم شده و موکوس بیشتری تولید می‌کنند. این عمل می‌تواند تنفس را مشکل ساخته و سبب سرفه، خس خس و تنگی نفس شود. در برخی افراد آسم تنها…

هدف مولکولی جدید به کاهش آسم کمک می‌کند

محققان نشان داده‌اند که فاکتور پروتئینی رشد اندوتلیال عروقی A یا VEGFA نقش مهمی در التهاب و انسداد مجرای هوایی مرتبط با آسم دارد. این یافته‌ها در نهایت با هدف قرار دادن VEGFA درمان جدید بیماری آسم را مهیا می‌کنند.