دکتر مجازی - آسم

هدف مولکولی جدید به کاهش آسم کمک می‌کند

محققان نشان داده‌اند که فاکتور پروتئینی رشد اندوتلیال عروقی A یا VEGFA نقش مهمی در التهاب و انسداد مجرای هوایی مرتبط با آسم دارد. این یافته‌ها در نهایت با هدف قرار دادن VEGFA درمان جدید بیماری آسم را مهیا می‌کنند.